آرشا پرداز - خانه زیبایی و آموزشگاه مراقبت زیبایی با نو قدیری
خانه زیبایی و آموزشگاه مراقبت زیبایی با نو قدیری
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery, ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
ASP MVC