آرشا پرداز - سایت سمینار بزرگ مهارت های ارتباط موثر بین فردی
وب سایت سمینار بزرگ مهارت های ارتباط موثر بین فردی
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
ASP MVC