آرشا پرداز - وب سایت داروخانه امام رضا (ع)
داروخانه شبانه روزی امام رضا(ع)
تاریخ تحویل پروژه
مهر 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
PHP
 داروخانه امام رضا